Obchodní podmínky

Služba funguje na pricipu freemium modelu. Základní verze je naprosto zdarma (jídelníček na aktuální den)! Nebudou Vám účtováný žádné poplatky, pokud sami o placené funkce nepožádáte. Registrací na web se nezavazujete k žádným platbám.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.bodytransformation007.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
podnikatelem Martinem Urbanem

IČ: 87712865

DIČ: CZ8611065980,
zapsán do rejstříku 23.3.2011

Adresa pro doručování: bodytransformation007.cz Kontaktní e-mail: bodytransformation007@seznam.cz , telefon: 725686978
jako poskytovatelem služby a Vámi jako uživatelem služby.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Smlouvou o poskytování služby (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám službu specifikovanou níže a na webovém rozhraní a Vy se zavazujete uhradit nám za tuto službu cenu uvedenou ve webovém formuláři (s výjimkou služby, která není zpoplatněna). Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejím poskytnutím.

1.2. Jaké služby poskytujeme?

Naší službou je sestavení Vašeho osobního jídelníčku, a to na určité časové období.
Sestavení tohoto jídelníčku je zpoplatněno v závislosti na délce časového období, na které je jídelníček sestaven, dle aktuálního ceníku dostupného na webovém rozhraní. Jídelníček na období 1 dnes (dnešní den) sestavujeme bezplatně – vždy tak uvidíte zdarma přehled jídel na současný den.
Pro využívání našich služeb je nutné si na webovém rozhraní založit uživatelský účet (dále jen „registrace“). Registrace a následné užívání uživatelského účtu se řídí Podmínkami užití webového rozhraní.
Berete na vědomí, že použití námi sestaveného jídelníčku závisí na Vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotnímu stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti, když tyto mohou být ovlivněny i dalšími faktory. Optimální skladba stravy by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 5 těchto obchodních podmínek);

právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní).

1.5. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služby;

Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci a používání uživatelského účtu, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;

podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením ve webovém rozhraní při registraci a při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

  1. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služby?

Na webovém rozhraní je uvedena charakteristika služby s popisem jejích vlastností. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste se nejdříve registrovali na webovém rozhraní a dále vyplnili webový formulář v souladu s těmito obchodními podmínkami.
Do webového formuláře je nutné vyplnit požadované údaje. Údaje uvedené ve webovém formuláři považujeme za správné a úplné. Před odesláním webového formuláře ke zpracování máte možnost zkontrolovat a změnit údaje zadané do webového formuláře.  Webový formulář zadáte ke zpracování stisknutím tlačítka „Pokračovat“, či „Registrovat se“.

2.2. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nám je doručen Vámi řádně vyplněný webový formulář.

2.3. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služeb na webovém rozhraní, nejsme povinni Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu poskytnout. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

2.4. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář. Smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.5. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.6. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.7. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jakým způsobem můžete uhradit cenu služby?

Zpoplatněné služby se hradí bezhotovostně před dodáním zboží platební kartou.

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Odstoupení od smlouvy

Uživatel, který si zakoupil služby na webové stránce www.bodytransformation007.cz, prohlašuje, že si je vědom toho, že služby poskytované Poskytovatelem nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku (služba byla splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit).

4.2. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.3 těchto obchodních podmínek);

službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;

v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

6.4. Práva duševního vlastnictví

Prostřednictvím webového rozhraní může uživatel zveřejňovat obsah chráněný právy duševního vlastnictví (zejména fotografie, komentáře, hodnocení a recenze).

Zveřejněním obsahu prostřednictvím webového rozhraní udílí uživatel provozovateli aplikace bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.

Uživatel je plně odpovědný za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje podobu uživatele a/nebo třetích osob, uživatel výslovně souhlasí s rozšiřováním své podoby v rámci výše uvedené licence, a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný

 

KONTAKTUJTE MĚ

spoluprace@bodytransformation007.cz